چرا ما باید شستن دست را بشویم

چرا باید دستانم را پس از لمس آکوئل بشویم؟- چرا ما باید شستن دست را بشویم ,به سراغ من اگر می آیید . . .! | سهراب سپهری- چرا باید دستانم را پس از لمس آکوئل بشویم؟,پس از لحظه های دارز یک لحظه گذشت: برگی از درخت خاکستری پنجره ام فرو افتاد، دستی سایه اش را از روی وجودم برچید و لنگری در مرداب ساعت یخ بست.چرا باید دستانم را پس از لمس آکوئل بشویم؟به سراغ من اگر می آیید . . .! | سهراب سپهری- چرا باید دستانم را پس از لمس آکوئل بشویم؟,پس از لحظه های دارز یک لحظه گذشت: برگی از درخت خاکستری پنجره ام فرو افتاد، دستی سایه اش را از روی وجودم برچید و لنگری در مرداب ساعت یخ بست.چرا باید دستانم را پس از لمس آکوئل بشویم؟

به سراغ من اگر می آیید . . .! | سهراب سپهری- چرا باید دستانم را پس از لمس آکوئل بشویم؟,پس از لحظه های دارز یک لحظه گذشت: برگی از درخت خاکستری پنجره ام فرو افتاد، دستی سایه اش را از روی وجودم برچید و لنگری در مرداب ساعت یخ بست.

با تامین کننده تماس بگیرید

چرا باید دستانم را پس از لمس آکوئل بشویم؟

به سراغ من اگر می آیید . . .! | سهراب سپهری- چرا باید دستانم را پس از لمس آکوئل بشویم؟,پس از لحظه های دارز یک لحظه گذشت: برگی از درخت خاکستری پنجره ام فرو افتاد، دستی سایه اش را از روی وجودم برچید و لنگری در مرداب ساعت یخ بست.

با تامین کننده تماس بگیرید

چرا باید دستانم را پس از لمس آکوئل بشویم؟

به سراغ من اگر می آیید . . .! | سهراب سپهری- چرا باید دستانم را پس از لمس آکوئل بشویم؟,پس از لحظه های دارز یک لحظه گذشت: برگی از درخت خاکستری پنجره ام فرو افتاد، دستی سایه اش را از روی وجودم برچید و لنگری در مرداب ساعت یخ بست.

با تامین کننده تماس بگیرید