شركتها به دفاتر ضدعفونی كنند

مديركل ثبت شركتها و مؤسسات غيرتجاري سازمان ثبت اسناد ...- شركتها به دفاتر ضدعفونی كنند ,مديركل ثبت شركتها و مؤسسات غيرتجاري سازمان ثبت اسناد واملاك كشور از آغاز به كار سامانه پذيرش صورتجلسه تغييرات شركتها و مؤسسات غير تجاري از ابتداي مرداد ماه سال جاري خبر داد.راهنمای پلمپ دفاتر قانونیكليه شركتها برابر قانون تجارت و همينطور آئين نامه هاي وزارت امور اقتصادي و دارايي ملزم هستند هر سال دو عدد دفتر حسابداري ( يك دفتر كل و يك دفتر روزنامه ) پلمپ نمايند و كليه حسابهاي مالي خود را در آن دفاتر منعكس كنند بديهي ...مديركل ثبت شركتها و مؤسسات غيرتجاري سازمان ثبت اسناد ...

مديركل ثبت شركتها و مؤسسات غيرتجاري سازمان ثبت اسناد واملاك كشور از آغاز به كار سامانه پذيرش صورتجلسه تغييرات شركتها و مؤسسات غير تجاري از ابتداي مرداد ماه سال جاري خبر داد.

با تامین کننده تماس بگیرید

فصل هفتم - ثبت شركتها ( 134 تا 144 )

اداره كل ثبت شركتها و مالكیت صنعتی باید با مراجعه به «مجموعه دفاتر كامپیوتری حاوی مشخصات شركتهای ثبت شده» و حصول اطمینان از عدم سابقه ثبت عین و یا مشابه و نظیر، نام مورد درخواست نسبت به پذیرش ...

با تامین کننده تماس بگیرید

راهنمای پلمپ دفاتر قانونی

كليه شركتها برابر قانون تجارت و همينطور آئين نامه هاي وزارت امور اقتصادي و دارايي ملزم هستند هر سال دو عدد دفتر حسابداري ( يك دفتر كل و يك دفتر روزنامه ) پلمپ نمايند و كليه حسابهاي مالي خود را در آن دفاتر منعكس كنند بديهي ...

با تامین کننده تماس بگیرید

اقدام سریع جهت پلمپ دفاتر

گفتنی است آدرس دفاتر پستی كه در قبول مدارك و توزیع دفاتر پلمپ شده با اداره كل ثبت شركتها و موسسات غیر تجاری همكاری می كنند در سایت سازمان ثبت اسناد به آدرس www.sabt.gov.ir و شركت پست جمهوری اسلامی ایران به آدرس www.post.ir قابل ...

با تامین کننده تماس بگیرید

فصل هفتم - ثبت شركتها ( 134 تا 144 )

اداره كل ثبت شركتها و مالكیت صنعتی باید با مراجعه به «مجموعه دفاتر كامپیوتری حاوی مشخصات شركتهای ثبت شده» و حصول اطمینان از عدم سابقه ثبت عین و یا مشابه و نظیر، نام مورد درخواست نسبت به پذیرش ...

با تامین کننده تماس بگیرید

اداره کل ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

اداره كل ثبت شركتها و مالكیت صنعتی باید با مراجعه به «مجموعه دفاتر كامپیوتری حاوی مشخصات شركتهای ثبت شده» و حصول اطمینان از عدم سابقه ثبت عین و یا مشابه و نظیر، نام مورد درخواست نسبت به پذیرش ...

با تامین کننده تماس بگیرید

بخشنامه های ثبتی-ثبت شركتها ( 134 تا 144 ) - موسسه حقوقی ...

اداره كل ثبت شركتها و مالكیت صنعتی باید با مراجعه به «مجموعه دفاتر كامپیوتری حاوی مشخصات شركتهای ثبت شده» و حصول اطمینان از عدم سابقه ثبت عین و یا مشابه و نظیر، نام مورد درخواست نسبت به پذیرش ...

با تامین کننده تماس بگیرید

فصل هفتم - ثبت شركتها ( 134 تا 144 )

اداره كل ثبت شركتها و مالكیت صنعتی باید با مراجعه به «مجموعه دفاتر كامپیوتری حاوی مشخصات شركتهای ثبت شده» و حصول اطمینان از عدم سابقه ثبت عین و یا مشابه و نظیر، نام مورد درخواست نسبت به پذیرش ...

با تامین کننده تماس بگیرید

پستی شدن قبول مدارك و توزیع دفاتر پلمپ شده تجاری در تهران

گفتنی است آدرس دفاتر پستی كه در قبول مدارك و توزیع دفاتر پلمپ شده با اداره كل ثبت شركتها و موسسات غیر تجاری همكاری می كنند در سایت سازمان ثبت اسناد به آدرس www.sabt.gov.ir و شركت پست جمهوری اسلامی ایران به آدرس www.post.ir قابل ...

با تامین کننده تماس بگیرید

انواع شركتها - راهنمایی در مورد ثبت شرکت - مقالات حقوق و ...

انواع شركتها - راهنمایی در مورد ثبت شركت نسبی : شركتي است كه براي امور تجارتي در تحت اسم مخصوص بين دو يا چند نفر تشكيل و مسئوليت هر يك از شركا به نسبت سرمايهاي است كه در شركت گذاشته ( ماده 183 ق - ت )

با تامین کننده تماس بگیرید

اقدام سریع جهت پلمپ دفاتر

گفتنی است آدرس دفاتر پستی كه در قبول مدارك و توزیع دفاتر پلمپ شده با اداره كل ثبت شركتها و موسسات غیر تجاری همكاری می كنند در سایت سازمان ثبت اسناد به آدرس www.sabt.gov.ir و شركت پست جمهوری اسلامی ایران به آدرس www.post.ir قابل ...

با تامین کننده تماس بگیرید

اداره کل ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

اداره كل ثبت شركتها و مالكیت صنعتی باید با مراجعه به «مجموعه دفاتر كامپیوتری حاوی مشخصات شركتهای ثبت شده» و حصول اطمینان از عدم سابقه ثبت عین و یا مشابه و نظیر، نام مورد درخواست نسبت به پذیرش ...

با تامین کننده تماس بگیرید

پستی شدن قبول مدارك و توزیع دفاتر پلمپ شده تجاری در تهران

گفتنی است آدرس دفاتر پستی كه در قبول مدارك و توزیع دفاتر پلمپ شده با اداره كل ثبت شركتها و موسسات غیر تجاری همكاری می كنند در سایت سازمان ثبت اسناد به آدرس www.sabt.gov.ir و شركت پست جمهوری اسلامی ایران به آدرس www.post.ir قابل ...

با تامین کننده تماس بگیرید

اداره کل ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

اداره كل ثبت شركتها و مالكیت صنعتی باید با مراجعه به «مجموعه دفاتر كامپیوتری حاوی مشخصات شركتهای ثبت شده» و حصول اطمینان از عدم سابقه ثبت عین و یا مشابه و نظیر، نام مورد درخواست نسبت به پذیرش ...

با تامین کننده تماس بگیرید

بخشنامه های ثبتی-ثبت شركتها ( 134 تا 144 ) - موسسه حقوقی ...

اداره كل ثبت شركتها و مالكیت صنعتی باید با مراجعه به «مجموعه دفاتر كامپیوتری حاوی مشخصات شركتهای ثبت شده» و حصول اطمینان از عدم سابقه ثبت عین و یا مشابه و نظیر، نام مورد درخواست نسبت به پذیرش ...

با تامین کننده تماس بگیرید

اقدام سریع جهت پلمپ دفاتر

گفتنی است آدرس دفاتر پستی كه در قبول مدارك و توزیع دفاتر پلمپ شده با اداره كل ثبت شركتها و موسسات غیر تجاری همكاری می كنند در سایت سازمان ثبت اسناد به آدرس www.sabt.gov.ir و شركت پست جمهوری اسلامی ایران به آدرس www.post.ir قابل ...

با تامین کننده تماس بگیرید

اداره کل ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

اداره كل ثبت شركتها و مالكیت صنعتی باید با مراجعه به «مجموعه دفاتر كامپیوتری حاوی مشخصات شركتهای ثبت شده» و حصول اطمینان از عدم سابقه ثبت عین و یا مشابه و نظیر، نام مورد درخواست نسبت به پذیرش ...

با تامین کننده تماس بگیرید

اداره کل ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

اداره كل ثبت شركتها و مالكیت صنعتی باید با مراجعه به «مجموعه دفاتر كامپیوتری حاوی مشخصات شركتهای ثبت شده» و حصول اطمینان از عدم سابقه ثبت عین و یا مشابه و نظیر، نام مورد درخواست نسبت به پذیرش ...

با تامین کننده تماس بگیرید

پستی شدن قبول مدارك و توزیع دفاتر پلمپ شده تجاری در تهران

گفتنی است آدرس دفاتر پستی كه در قبول مدارك و توزیع دفاتر پلمپ شده با اداره كل ثبت شركتها و موسسات غیر تجاری همكاری می كنند در سایت سازمان ثبت اسناد به آدرس www.sabt.gov.ir و شركت پست جمهوری اسلامی ایران به آدرس www.post.ir قابل ...

با تامین کننده تماس بگیرید

اقدام سریع جهت پلمپ دفاتر

گفتنی است آدرس دفاتر پستی كه در قبول مدارك و توزیع دفاتر پلمپ شده با اداره كل ثبت شركتها و موسسات غیر تجاری همكاری می كنند در سایت سازمان ثبت اسناد به آدرس www.sabt.gov.ir و شركت پست جمهوری اسلامی ایران به آدرس www.post.ir قابل ...

با تامین کننده تماس بگیرید

پستی شدن قبول مدارك و توزیع دفاتر پلمپ شده تجاری در تهران

گفتنی است آدرس دفاتر پستی كه در قبول مدارك و توزیع دفاتر پلمپ شده با اداره كل ثبت شركتها و موسسات غیر تجاری همكاری می كنند در سایت سازمان ثبت اسناد به آدرس www.sabt.gov.ir و شركت پست جمهوری اسلامی ایران به آدرس www.post.ir قابل ...

با تامین کننده تماس بگیرید

انواع شركتها - راهنمایی در مورد ثبت شرکت - مقالات حقوق و ...

انواع شركتها - راهنمایی در مورد ثبت شركت نسبی : شركتي است كه براي امور تجارتي در تحت اسم مخصوص بين دو يا چند نفر تشكيل و مسئوليت هر يك از شركا به نسبت سرمايهاي است كه در شركت گذاشته ( ماده 183 ق - ت )

با تامین کننده تماس بگیرید

راهنمای پلمپ دفاتر قانونی

كليه شركتها برابر قانون تجارت و همينطور آئين نامه هاي وزارت امور اقتصادي و دارايي ملزم هستند هر سال دو عدد دفتر حسابداري ( يك دفتر كل و يك دفتر روزنامه ) پلمپ نمايند و كليه حسابهاي مالي خود را در آن دفاتر منعكس كنند بديهي ...

با تامین کننده تماس بگیرید

مديركل ثبت شركتها و مؤسسات غيرتجاري سازمان ثبت اسناد ...

مديركل ثبت شركتها و مؤسسات غيرتجاري سازمان ثبت اسناد واملاك كشور از آغاز به كار سامانه پذيرش صورتجلسه تغييرات شركتها و مؤسسات غير تجاري از ابتداي مرداد ماه سال جاري خبر داد.

با تامین کننده تماس بگیرید